Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Broker: Agnieszka Podsiadła, mgr zarządzania (Politechnika Łódzka 2001: studia ukończone z wynikiem celującym), mgr teologii (Papieski Wydział Teologiczny 2001: studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym: specjalizacja rodziny i specjalizacja katechetyczna), broker po egzaminie przed Komisją Nadzoru Finansowego w Warszawie (2015).

Najważniejsze kursy, szkolenia, seminaria:

- Mediacja w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez KNF i w postępowaniach sądowoadministracyjnych z udziałem KNF (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego),

- Proces reklamacji w świetle  ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego),

- Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym - w tym warunki umowy ubezpieczenia, wysokość składek, tytuł i wysokość pobieranych opłat oraz świadczenia gwarantowane i niegwarantowane (Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych),

- Ubezpieczenia cyber ryzyk (Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych),

- Postanowienia niedozwolone (klauzule abuzywne) w umowach ubezpieczenia- ochrona konsumentów z perspektywy brokerów ubezpieczeniowych (Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych),

- Ubezpieczenia Business Interruption w hodowli  drobiu, ubezpieczenie upraw , likwidacja szkód majątkowych (Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych),

- Odpowiedzialność brokera z tytułu niedochowania obowiązków - stan po wejściu w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, rozporządzeń unijnych i środków EIOPA (Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych),

- Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (Centrum Szkoleniowe Alfa w Łodzi),

- Szkolenie BHP okresowe pracodawców (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Łódź),

- Kurs dietetyki (Akademia Zdrowia w Łodzi),

- Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy - ocena i ograniczenie narażenia (Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy),

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.